Breaking News
Home / ข่าวเด่น / News & Highlight ชลบุรี / ต่ออายุบัตรสีชมพูของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ

ต่ออายุบัตรสีชมพูของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ

นางวาสนา จวงสอน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดจดทะเบียนต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ (รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี) ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ ในปี 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานออกไปจนถึง 1 พฤศจิกายน 2560 เท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการไว้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2559 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

นายจ้าง / ผู้ประกอบการ ยื่นบัญชีรายชื่อและคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2559 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

นายจ้าง / ผู้ประกอบการ พาแรงงานต่างด้าว เข้ารับการตรวจสุขภาพ พร้อมบัญชีรายชื่อ ที่ได้รับจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ณ โรงพยาบาลประจำอำเภอ / จังหวัด

ขั้นตอนที่ 3 วันที่ 6-16 ธันวาคม 2559 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

นายจ้าง / ผู้ประกอบการ พาแรงงานต่างด้าวดำเนินการทำบัตรกับกรมการปกครองตามวัน เวลาที่ได้รับการนัดหมาย ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องใช้ได้ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/chonburi เลือก “ดาวน์โหลดเอกสาร”  “เอกสารงานต่างด้าว”  “เอกสารต่อบัตรสีชมพูกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ”

“การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำในครั้งนี้เป็นกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในปี 2559 เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการเปิดจดทะเบียนใหม่แต่อย่างใด จึงขอย้ำนายจ้างว่าอย่ารีรอ รีบพาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดการจดทะเบียนฯ จะตรวจสอบปราบปรามดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีความผิดตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มีโทษปรับสูงสุดถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานจะมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับสูงสุดถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-398057, 094-6531192, 094-9541039 ในวันและเวลาราชการ

 

ที่มา สำนักงานจัดหางานชลบุรี

 

Facebook Comments

Check Also

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน

ประกาศกรมอุตุนิ …