Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / คสช.ประกาศ เรียนฟรี 15 ปี พร้อมครอบคลุมทั้งค่าเทอม ค่าหนังสือและค่าเครื่องแบบ

คสช.ประกาศ เรียนฟรี 15 ปี พร้อมครอบคลุมทั้งค่าเทอม ค่าหนังสือและค่าเครื่องแบบ

        คสช.ประกาศ เรียนฟรี 15 ปี พร้อมครอบคลุมทั้งค่าเทอม ค่าหนังสือและค่าเครื่องแบบ เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กไทย

          วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
โดยระบุว่า ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกําหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น รัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบาย
จัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 15 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มกราคม 2552 โดยขออนุมัติตั้งงบประมาณเป็นรายปี และขยายขอบเขตการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละคณะมาเป็นลําดับ

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล
ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
จึงสมควรยืนยันแนวทางดังกล่าวและพัฒนาต่อไป ด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาล ให้เป็นหน้าที่ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคง
และเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง

2

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก :Ratchakitcha   และ  Kapook

Facebook Comments

Check Also

ธนาคารดังรับพนง.ตามมหา′ลัย นักวิชาการชี้ สะท้อนระบบการศึกษาไทยล้มเหลว

ประกาศของธนาคาร …

ใส่ความเห็น